Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 PRZEDSIĘBIORCA, KONTAKT

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.honko.com.pl jest HONKO store Aleksandra Hońko.

 2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

 • pod adresem: ul. Kowieńska 9a 82-300 Elbląg 

 • telefonicznie: +48 510 181 834

 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@honko.com.pl

 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§2 DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

 1. K.C. - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2015 r., poz. 4);

 2. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. KONTO – oznaczona indywidualna nazwą (loginem) i zabezpieczona hasłem przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Sklepu, po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu, a w szczególności zawarcie Umowy Sprzedaży;

 4. KOSZYK – usługa udostępniana Użytkownikom, pozwalająca na magazynowanie i zarządzanie wybranymi Towarami w celu późniejszego ich zakupu;

 5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie;

 6. NEWSLETTER - usługa polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej;

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin;

 8. REJESTRACJA – proces mający na celu utworzenie przez Użytkownika Konta w Sklepie;

 9. SKLEP – sklep internetowy

 10. SPRZEDAWCA – HONKO store Aleksandra Hońko, ul. Nowogródzka 11/15, 82-300 Elbląg, NIP 5782949688, Regon 384669777, nr konta: ING Bank Śląski S.A. PL 74 1050 1940 1000 0092 7189 9651

 11. TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 12. UMOWA SPRZEDAŻY/UMOWA - Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego Shoplo.com

 13. USŁUGI ELEKTRONICZNE - usługi systemu teleinformatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie Usługobiorcom określonych technicznych rozwiązań jak: założenia i prowadzenia Konta w Sklepie, Newsletter czy też zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość;

 14. USŁUGODAWCA – HONKO store Aleksandra Hońko

 15. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w Sklepie;

 16. USTAWA - ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827 wraz z późniejszymi zmianami);

 17. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;

 18. POLITYKA PRYWATNOŚCI - załącznik do Regulaminu stanowiący zasady ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

§3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

 2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 4. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

 5. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz został legalnie wprowadzony na rynek polski.

 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim oraz korzystania ze Sklepu.

§4 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową, założenia przez Usługobiorcę i prowadzenia przez Usługodawcę indywidualnego Konta w Sklepie oraz otrzymywania za wyraźną Usługobiorcy zgodą informacji handlowych za pośrednictwem Newsletter.

 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.

 3. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w przypadku, gdy Usługobiorca rażąco narusza Regulamin oraz przepisy prawa, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym czy też narusza dobra osobiste innych osób. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług elektronicznych może nastąpić po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.

 5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług elektronicznych składając odpowiednie oświadczenie woli Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@honko.com.pl lub pisemnie na adres: HONKO store Aleksandra Hońko, ul. Nowogródzka 11/15, 82-300 Elbląg

 

§5 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, jednakże jest ona niezbędna w celu utworzenia Konta w Sklepie. Rejestracja i założenie Konta nie zobowiązuje do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swój adres e-mail oraz hasło.

 3. Następnie, po wypełnieniu przez Użytkownika wymaganych pól formularza oraz zatwierdzeniu danych, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem do strony web potwierdzającej utworzenie Konta. Po wejściu przez Użytkownika na podany w e-mailu adres, Konto zostanie utworzone.

 4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację.

§6 ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową honko.com.pl

 2. Informacje o Towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c. Stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu K.c. złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Aby zakupić Towar w Sklepie należy, po uprzedniej Rejestracji, zalogować się na swoim indywidualnym Koncie oraz podać dane teleadresowe (tj. imię, nazwisko, ulica wraz z numerem budynku/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu oraz opcjonalnie: firma oraz NIP).

 5. Istnieje możliwość dokonania zakupu Towarów w Sklepie bez uprzedniej Rejestracji za pomocą specjalnego formularza zamówienia. Należy wówczas podać dane konieczne do realizacji zamówienia.

 6. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez /24/ dwadzieścia cztery godziny na dobę i /7/ siedem dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.

 8. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

§7 ZAKUP

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Mój koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

 3. Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

 4. Po zalogowaniu do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

 5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

 6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis Blue Media S.A).

 7. Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

 8. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis Blue Media S.A, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

 9. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Blue Media S.A), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Blue Media S.A), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

 10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

 11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 12. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§8 CENY

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

§9 DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem oraz są przekreślone. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka, ale można dodać taki produkt do listy życzeń.

§10 NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§11 SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski oraz innych krajów.

 2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online Blue Media S.A, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy (za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A).

 3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, to czas dostawy podany jest na karcie produktu - liczba godzin, dni roboczych lub data dostarczenia towaru zakupionego w przedsprzedaży.

 4. W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online Blue Media S.A realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

 5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sprzedawcę firma kurierska.

§12 FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. Cechą szybkich przelewów z Blue Media S.A jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

 4. Sprzedawca nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

 5.  Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§13 DOSTAWA

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta i na adres przez niego wskazany.

 2. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą. W momencie składania zamówienia Klient wybiera sposób dostawy Towaru.

 3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 12 i 14 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć Sprzedawcy na adres korespondencyjny:  ul. Kowieńska 9a 82-300 Elbląg.

 5. Potwierdzenie otrzymania pisma zostanie wysyłane na podany przez Konsumenta adres e-mail.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. Z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie /14/ czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta.

 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w u ciągu /14/ czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić  Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z przesyłką zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§15 REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym honko.com.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: kontakt@honko.com.pl

 4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

 5. Sprzedawca umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Sprzedawcy. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.

 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

§16 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia.

 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia, w ciągu godziny od złożenia zamówienia kontaktując się ze sprzedawcą mailowo.

§17 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają te przepisy.

 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.

 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego wcześniejszymi postanowieniami.

 5. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.

 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 7. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

 8. Konsument za pośrednictwem infolinii 800 007 707 może uzyskać bezpłatną pomoc od Federacji Konsumentów w sprawach dotyczących praw konsumentów.

 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 10. Adresem korespondencyjnym Sprzedawcy jest:  ul. Kowieńska 9a 82-300 Elbląg 

 11. Wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej Sklepu, nazwa Sklepu oraz adres honko.com.pl stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy oraz K.c.

 13. Regulamin obowiązuje z dniem 28.10.2019

Pliki do pobrania:

Formularz zwrotu

Formularz wymiany

Formularz reklamacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl